Ambulancia pracovného lekárstva

Pracovné lekárstvo je špecializovaný odbor, ktorý spadá pod vnútorné lekárstvo.

Zaoberá sa vzťahom zdravotného stavu pracovníka ku konkrétnej pracovnej činnosti a pracovnému prostrediu, v ktorom ju vykonáva. Pracovný lekár v tomto odbore posudzuje rizikové faktory pracovného prostredia pacienta a spôsobu vykonávania práce  na zdravotné následky z nich vyplývajúce.

Image

Lekár:
MUDr. Anna Lešková

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 9:00 – 15:00
Utorok 9:00 – 15:00
Streda 9:00 – 15:00
Štvrtok 9:00 – 15:00
Piatok 9:00 – 13:30
Naša poliklinika Vám môže poskytnúť maximálny komplex služieb, ktorý potrebujete na splnenie legislatívnych povinností.

Ponúkame spoluprácu pri zabezpečovaní požiadavky na zdravé pracovné podmienky, zásady prevencie, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Vykonávame zdravotný dohľad nad faktormi práce a pracovného prostredia a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe vykonanej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Vykonávame všetky typy lekárskych preventívnych prehliadok (vstupné, periodická, po dlhodobej práceneschopnosti, pri zmene pracovného zaradenia, mimoriadne nariadené úradom verejného zdravotníctva, výstupné pri  skončení pracovného vzťahu, aj zo zdravotných dôvodov a následné po ukončení pracovno-právneho vzťahu).
Na základe dlhoročných skúseností v oblasti preventívnej medicíny garantujeme vysokú kvalitu lekárskych preventívnych prehliadok tímom skúsených odborníkov zo všetkých  medicínskych odborov, pracovníkov verejného zdravotníctva, psychológie a vyšetrovacích zložiek.

S uvedeným tímom odborníkov Vám zabezpečíme lekárske prehliadky za jeden deň a na jednom mieste v priestoroch Polikliniky Ergomed s.r.o. Košice (a podávame zamestnávateľovi informáciu o obmedzení spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prácu do 24 hod., a  posudok o spôsobilosti na prácu u všetkých vyšetrených do 7 dní po ukončení prehliadky).

Ak zistíme poruchu zdravia, aj takú ktorá nesúvisí s výkonom práce, výsledok oznamujeme ošetrujúcemu všeobecnému lekárovi, pri závažných poruchách ihneď.
Ponúkame Vám naše služby, budete v spoľahlivých  rukách.

Lekár: MUDr. Anna Lešková